Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Fogyasztói tájékoztató


I. Fogyasztó

A Ptk. és a 45/2014. (II.26.) kormányrendelet (továbbiakban: kormányrendelet) értelmében fogyasztónak csak a természetes személyek (magánszemélyek) minősülnek, így az interneten történő vásárlás esetén a fogyasztói jogok csak őket illetik meg. 


II. Fogyasztói jogok

1. A Kipróbálás és használat joga
A fogyasztónak joga van a terméket kipróbálni és megállapítani, hogy az tetszik-e neki vagy rendeltetésszerű használatra alkalmas-e. A kormányrendelet értelmében a fogyasztó felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért. Tehát, ha a terméket nem csak kipróbáltuk, hanem használtuk is, akkor az értékcsökkenést meg kell téríteni. 

2.  Az elállás joga (lásd. III. rész)

3. Jótálláshoz / szavatosságoz való jog (lásd IV. rész)


III. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog

Mit jelent az elállási jog? 
Az üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztó 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, ha bármely okból kifolyólag nem elégedett a termékkel.


Mire nem vonatkozik az elállási jog?
A kormányrendelet 29.§-ban meghatározott esetekben az elállási jog nem gyakorolható, ha a fogyasztó a csomagolást felbontotta.
Ilyen esetek például:
- A fogyasztó utasításai alapján, kifejezett kérésére előállított termék, vagy amely terméket egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak 
- Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék (pl.: táplálékkiegészítők)
- Zárt csomagolású termék, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontás után nem küldhető vissza

- Olyan termék, amely az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel (pl: egyes ápolási termékek)
- Stb.


Mikortól kell számolni a 14 napot?
Az elállási jog kezdő időpontja az áru átvételének időpontja.
Több termék átadása esetén, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott termék átadásának időpontja.


Hogyan gyakorolhatom az elállási jogot?
Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó az elállásra vonatkozó nyilatkozatát az áru átvételétől számított 14 napon belül elküldi az 
info@sponser.hu e-mail címre vagy postai úton a 1119 Budapest, Hungária út 31. címre. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogát a fentiekkel összhangban gyakorolta.

Mikor és milyen módon téríti vissza az eladó a termék ellenértékét?
Az eladó az elállási jog tudomásszerzését követően haladéktalanul, de legkésőbb az attól számított 14 napon belül köteles a termék árát visszafizetni a fogyasztónak a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségekkel együtt.

A visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon térítjük vissza. Azonban a fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az eladó ettől eltérő fizetési módot is alkalmazhat.
A fogyasztó által hibásan megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az eladót semmilyen felelősség nem terheli.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott a kiszállítás során, az ebből adódó többletköltséget nem áll módunkban megtéríteni.

Tájékoztatjuk, hogy az ellenérték visszafizetését mindaddig visszatartjuk, amíg a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A két időpont közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe.

Kit terhel a visszaküldés költsége?
A fogyasztót terheli minden esetben a visszaküldés költsége.

 

IV. Kellék- és termékszavatosság, jótállás 

Hibás teljesítés esetén a fogyasztó jogosult az eladóval szemben kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényét érvényesíteni.

Mi a különbség a kellék- és termékszavatosság között?

Kellékszavatosság: Hibás a teljesítés, amennyiben a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

Termékszavatosság: Hibás a termék, ha nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Amennyiben hibás a termék a fogyasztó eldöntheti, hogy termékszavatosság alapján lép fel a gyártóval szemben vagy kellékszavatosság esetén az eladóval szemben, vagy azzal szemben, aki a jótállást vállalta.

Tájékoztatjuk, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.


A) Kellékszavatosság

Milyen jogok illetik meg a kellékszavatossági igénye alapján?
A fogyasztó választása szerint kérhet kijavítást vagy kicserélést (kivéve, ha az igény teljesítése lehetetlen vagy aránytalan többletköltséggel járna). Amennyiben nem élt a kijavítás/kicserélés jogával, vagy azt nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy elállhat a szerződéstől.

Milyen módon érvényesíthető a kellékszavatosság?
A kellékszavatossági igényt a hiba felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül köteles közölni.
Tájékoztatjuk, hogy a teljesítéstől számított két éves elévülési határidőn túl a kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A kellékszavatossági jogot a vállalkozással szemben kell érvényesíteni.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele.
A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.


B) Termékszavatosság

Milyen jogok illetik meg a termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen módon érvényesíthető a termékszavatosság?
A termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével a jogosultságát elveszti.

A termékszavatossági igényt kizárólag a dolog gyártójával/forgalmazójával szemben lehet gyakorolni.
A termék hibáját Önnek kell bizonyítania.


C) Jótállás
Hibás teljesítés esetén a fogyasztó jótállásra köteles. 
Mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítést követően keletkezett.

Tájékoztatjuk, hogy egyes termékekre vonatkozóan - jellemzően a kerékpárok esetén - a gyártó a jogszabályban meghatározott határidőt eltérően hosszabb garanciát vállal.
Az egyes kerékpármárkák garanciális idejére vonatkozóan garanciális időről érdeklődjön kollégáinknál.

Amennyiben a fogyasztói tájékoztatóval kapcsolatban további kérdése merülne fel, jelezze nekünk az 
info@sponser.hu e-mail címen.

Budapest, 2018.09.01.